Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement

___________________________________________________________________________

 

Aanpassingen goedgekeurd op de algemene ledenvergadering in oktober 2008

 

Art.1. De Voertaal

De voertaal in de BTC is het Nederlands.

 

Art.2. Zijn lid van de BTC :

a. De spelende leden, die hun jaarlijks lidgeld als tennisspelend lid hebben betaald.

b. De niet-spelende leden of barleden, die hun lidgeld als niet-spelend lid hebben betaald.

 

Vaste leden zijn leden, die in het verleden een extra bijdrage van 5.000 BEF hebben betaald.

Het is wenselijk dat een nieuw spelend lid door twee spelende leden wordt voorgedragen alvorens te worden aanvaard.

 

Art. 3. Het lidgeld.

Het lidgeld wordt jaarlijks en op voorhand door de algemene vergadering vastgelegd, met uitzondering van eventuele indexaanpassingen, waarover het bestuur autonoom kan beslissen.

 

Art.4. Het barlidmaatschap.

Iedereen die als niet-spelend lid naar de club komt is barlidmaatschap verschuldigd. In de praktijk zal deze algemene regel als volgt worden toegepast:

a. Vanaf de 2de keer dat iemand als niet-lid op de club aanwezig is, wordt de betrokken persoon erop attent gemaakt dat barlidmaatschap verschuldigd is en dit vanaf de volgende aanwezigheid op de club. In de praktijk is barlidmaatschap dus pas verschuldigd vanaf de 3de aanwezigheid.

b. Ouders van kinderen die les volgen, moeten geen barlidmaatschap betalen, voor zover ze alleen de club betreden om hun kinderen te brengen en af te halen en/of te wachten tot de les gedaan is. Anders geldt dezelfde procedure als in art. 4a.

c. Kinderen onder de 18 dienen nooit barlidmaatschap te betalen.

 

Art.5. De gastspelers.

Een gastspeler kan worden toegelaten onder volgende voorwaarden:

a. Een gastspeler kan slechts door een spelend lid worden uitgenodigd.

b. Een zelfde gastspeler kan slechts driemaal per zomerseizoen worden uitgenodigd.

c. Het lid dat een gastspeler ontvangt is verplicht op voorhand het gastspelerformulier in te vullen en dit samen met 5 € in een omslag te steken en te deponeren in de brievenbus naast de reservatiecomputer. De formulieren en omslagen bevinden zich naast de reservatiecomputer in de inkomhall.

d. Het spelende lid van de club, ook als het een jeugdlid is, is voor zijn gast verantwoordelijk

e. Een niet-spelende gast kan worden uitgenodigd door zowel een spelend als niet-spelend lid. Wie iemand uitnodigt is verantwoordelijk voor zijn gast. Voor niet-spelende gasten zijn de regels van het barlidmaatschap (zie artikel 4) van toepassing.

f. Reserveren met een gastspeler kan via de computer of het reservatieblad op naam van het BTC-lid + melding “gastspeler”.

 

Art.6. De tennisinstallaties

Alleen spelende leden en hun eventuele gasten hebben toegang tot de tennisbanen.

De niet-spelende leden en gasten hebben alleen toegang tot het clublokaal en de omgeving.

 

 

Art.7. Openingsuren clublokaal

Art.7a. Zomerperiode : van 1 april tot 30 september

Zijn toegankelijk:

a. De kleedkamers: alle dagen vanaf 8.00 uur.

b. De verbruikzaal :

 . op weekdagen exclusief maandag : vanaf 10.00 uur

 . op maandag : vanaf 17.00 uur

 . op weekend en feestdagen : vanaf 9.00 uur

 . tijdens dagen van competitie : vanaf 08.45 uur
 

Art.7b. Winterperiode : van 1 oktober tot 31 maart.

Zijn toegankelijk:

a. De kleedkamers: 15 minuten voor het eerst vast verhuurde terrein.

b. De verbruikzaal: vanaf 15 minuten voor het verstrijken van het eerste vast verhuurde uur

 

Art.8. De Tennisterreinen

Art.8a. Zomer:

a. De tennisterreinen zijn ter beschikking vanaf 8.00 uur (minimaal 2)

b. Een speler kan de tennisterreinen maar betreden na reservatie.

c. Tennisschoenen en tenniskledij zijn verplicht (geen joggingschoenen).

d. Voor iedere partij moeten de banen indien nodig worden besproeid.

e. Na iedere partij moeten de spelers de banen vegen.

f. Iedereen draagt mee zorg voor de netheid op en rond de terreinen.

g. Tijdens een match wordt de stilte rond de terreinen geeerbiedigd.

 

Art.8b. Winter :

a. De tennisterreinen zijn vanaf 9.00 uur beschikbaar.

b. Een speler kan de tennisterreinen maar betreden na reservatie.

c. Spelen zonder reservatie: forfaitaire boete van 25 € per terrein.

d. Tennisschoenen en tenniskleding zijn verplicht

e. Na iedere partij vegen de spelers de terreinen.

 

Art.9. Bezetting en reservering van de terreinen.

De reserveringsmodaliteiten voor zomer- en wintertennis zijn verschillend.

Het bestuur heeft het recht deze aan te passen in de loop van het seizoen mits goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering achteraf.

 

Het reservatiesysteem in voege hangt uit in de inkomhal van het clubhuis.

 

Art.9a. Reservaties zomer

 a. Een tennisterrein kan door individuele spelers voor maximaal een uur worden bezet.

 . De terreinen 1,2,3,4 worden ontruimd op het halve uur.

 . De terreinen 5,6,7,8 worden ontruimd op het volle uur.

 

b. Online reserveren via www.tennnisvlaanderen.be

 . Voorbehouden voo 1,2,5,6 en 8.

 . Reserveren kan maximaal 14 dagen op voorhand gebeuren.
 . Een speler kan maximaal 3 lopende reservaties hebben.

 

c. Reservatie op het reservatieblad op de club (activiteiten zijn wel on-line zichtbaar)

 . Voorbehouden voor terreinen 3, 4 en 7.

 . Reservatie dient vooraf te gebeuren via het reservatiesysteem op de club.

 . Na reservatie is de speleer geacht ter plaatse te blijven.

 . Een tweede reservatie is maar mogelijk een half uur na het verlaten van het vorig gereserveerde terrein.

 

d. Reservaties activiteiten.

 . Het bestuur kan op voorhand terreinen reserveren voor groepsactiviteiten, zoals lessen, interclubwedstrijden, toernooien en andere georganiseerde tennisactiviteiten.

. Hierbij zal er naar worden gestreefd om steeds twee terreinen voor individuele reseervering vrij te houden.

 

e. Etiquetteregels voor bezetting en reservatie

 . Bij grote drukte geeft men voorrang aan wie nog niet heeft gespeeld.

 . Bij grote drukte kan men tot dubbelspelen worden verplicht.

 . Op woensdagmiddag hebben jeugdspelers tot twaalf jaar voorrang.

 . Jeugspelers tot twaalf jaar worden geacht op weekdagen niet met elkaar te speen na 19.00 uur 's avonds.

. Wie overdag kan spelen mijdt best de avonduren (weekdagen vanaf 19.00 uur).

. Interclub-en tornooispelers geven op dagen van interclubwedstrijden of toernooien op de club voorrang aan niet interclubspelers of niet-deelnemers aan dit toernooi.

. Jeugdspelers worden geacht op de dag dat ze zelf les hebben geen terreinen te reserveren tijdens alle uren van de jeugdlessen.

. In de vakantiemaanden geven de jeugdspelers voorrang aan de volwasssenen op weekdagen vanaf 19.00 uur.

 

Art.9b. Bezetting en reservatie winter.

a. De officiële winterperiode loopt van 1 oktober tot en met 31 maart van het volgende jaar.

b. De terreinen zijn niet vrij bespeelbaar maar worden verhuurd volgens modaliteiten en prijzen vastgesteld door het bestuur.

c. Verhuurmodaliteiten: seizoensverhuur en losse verhuur.

d. Prijzen van verhuur worden in de loop van het zomerseizoen aan de leden bekend gemaakt.

e. De terreinen worden bij voorrang verhuurd aan BTC leden.

f. Niet-BTC-leden kunnen eveneens gebruik maken van de ballon als ze winterlidgeld betalen: 50€ (avonduren) of 25€ (daguren) voor volwassenen en 25 € voor jeugdspelers. Zowel bij seizoensverhuur als bij losse verhuur kunnen spelende leden een niet-BTC lid uitnodigen. De regels van art.5. gelden ook in de winter.

g. Het bestuur heeft het recht maximaal 2x per winterseizoen de terreinen op te eisen voor groepsactiviteiten zoals b.v. een tornooi.

h. Reservering van niet vast verhuurde terreinen is mogelijk via het online reservatiesysteem, maximaal 3 lopende reservaties en maximaal 14 dagen op voorhand.

i. Bij reservatie op de dag van spelen is het open zijn van de verbruikszaal niet gegarandeerd..

 

Art.10. Tennislessen.

a. Ieder BTC-lid heeft het recht om, hetzij individueel, hetzij in groep, lessen te volgen of te worden getraind op vooraf gereserveerde terreinen.

b. Alleen de officiële BTC-Tennisschool is bevoegd deze lessen en trainingen tegen betaling te geven.

c. Alle lesactiviteiten vallen onder de bevoegdheid van de BTC Tennisschool.

d. Voor lessen aan de jeugd (lentelessen, zomer- en tornooistages) worden maximaal 4 terreinen + terrein 8 tegelijkertijd voorbehouden.

e. Lessen aan volwassenen worden bij voorkeur op terrein 7 gegeven.

f. Nieuwe leden hebben recht op 5 gratis groepslessen, te geven door de BTC Tennisschool op vooraf vastgestelde uren.